Kiribati

Sign of the Cross
N aran te Tama, ao te Nati, ao te Tamnei ae Raoiroi. Amen.

Tamara are i karawa: Our Father
Tamara are i karawa
E na tabuaki Aram.
E na roko Ueam.
E na tauaki am Taeka i aon te aba
n ai aron tauana i karawa.
Anganira n te bong aei karara ae ti a tau iai.
Ao kab’arai are bure n ai arora ngkai
ti kab’arai aia bure akana a bure nakoira.
Ao tai kairira nakon te kaririaki,
ma kamaiuira man te buakaka.  Amen.

Ko na mauri, Maria: Hail Mary
Ko na mauri Maria, ae Ko oni n te karatia
E mena te Uea iroum.
Ko karaoiroaki i buakoia aine,
ao e karaoiroaki uani birotom ae Iesu.
Tianta Maria, ae Tinan te Atua,
Ko na tataro i bukira, ngaira tani bure
ngkai ao n taini matera.  Amen.

E na neboaki: Doxology
E na neboaki te Tama ao te Nati ao te Tamnei ae Raoiroi,
ngkai ao n aki toki n ai arona are ma ngkoa. Amen.

We fly to your patronage
Ti roko ni katanira iroum,
Tinan te Atua.
Tai rawa n ara bubuti n ara tai ni kainnano.
Ma kawakinira n tai nako man taiani kabuanibai,
ngkoe te Baretenia ae ko komoamoaki ma ni karaoiroaki.  Amen.

The Memorare
Nei Maria te Baretenia ae moan te akoi,
uringnga ba e aki ongongo te aba
ba e kona ni kakiaki iroum te aomata
ae e biri ni katanna iroum, ke n ononiko buokana,
ke n ukera am tataro ni bubuti i bukina.
Ma ngaia ae e unga au onimaki
ao I kabaneai nakoim, te Baretenia ae Tinau
I roko n tei i matam, ao I bati n nanokawaki n au bure.
Ngkoe Tinani Iesu, tai kamangora au bubuti
ma ko na akoia ma ni kariaia.  Amen.