Samoa

Sign of the Cross
I le suafa o le Tama, ma le Alo, ma le Agaga Pa’ia.  Amene.

Lo matou Tamä: Our Father
Lo matou Tamä e o i le lagi, ia paia lou suafa.
Ia o’o mai lou malö. Ia faia lo finagalo i le lalolagi,
e pei ona faia i le lagi.
Ia e foa’i mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e ai e tatau ma le aso.
Ia e faamagalo ia tei matou agasala,
e pei o i matou foi ona matou faamagaloina atu i e ua agaleaga mai ia te i matou.
Aua foi e te ta’ita’iina i matou i le faasoosoga;
a ia e lavea’i ia i matou ai le leaga.
Auä e öu le malö, le mana ma le vi’iga i ona po nei e o’o le faavavau.  Amene.
           

Si o’u alofa Maria: Hail Mary
Si o’u alofa Maria,
ua tumu oe i le kalasia,
ua ia te oe le Alii,
ua manuia oe i fafine uma,
ma ua manuia o Iesu,
le fua o lou alo.
Maria paia e,
le Tinä o le Atua,
ia le talosia i matou tagata agasala,
i ona po nei,
ma le ituaso o lo matou oti. Amene.

O le vi’iga i le Tamä: Doxology:
O le vi’iga i le Tamä, ma le Alo, ma le Agaga Paia.
E pei o lona vi’iga sa i le amataga,
e faapea foi i ona po nei,
ma aso uma i le faavavau,
faavavau lava.  Amene.

O My Jesus:
Iesu e, faamagalo mai a matou agasala;
lavea’i i matou mai le afi o ifali;
ta’ita’i agaga uma i le lagi,
aemaise agaga o e aupito pagatia. Amene.

Salve Regina: Hail Holy Queen:
Si o’u alofa, Lesina, le Tinä o e agaalofa,
o oe lo matou loa, lo matou fiafia ma lo matou faamoemoe,
si o’u alofa! O lo’o alalaga atu ia te oe o i matou le fanau ta’ase a Eva.
Ua matou fetagisi ma le auë i lenei nu’u o le faanoanoa.
O lenei lo matou fautua e, ia le faasaga mai iä te i matou ou fofoga alofa.
A mavae foi lenei ta’asega, ia e faaali’mai Iesu le fua manuia o lou alo.
O oe, Maria e, le Taupou agalelei, ma le agaalofa ma le agamalü.
Le Tinä paia e o le Atua, ia e talosia i matou.
Matou te aogä ai i folafolaga a Keriso.  Amene.
           

Profession of Faith: Creed
Tautinoga o le faatuatua: Matou te faatuatua i le Atua e toatasi,
le Tamä, le Mana,
le na faia le lagi ma le lalolagi,
o mea ua vaaia ma mea e le o vaaia.
Matou te faatuatua i le Alii e toatasi,
Iesu Keriso, o le Alo e toatasi lava o le Atua,
ua fanaua i le Tamä mai le vavau,
le Atua mai le Atua,
le malamalama mai le malamalama,
le Atua moni mai le Atua moni,
ua fanaua, ae le i faia,
ua uiga tutusa ia ma le Tamä.
Ua ala mai ia te ia le faiga o mea uma.
Na maliu ifo ia mai le lagi:
mo i tatou tagata ma lo tatou faaolataga:
O le mana o le Agaga Paia na fanau ai ia i le Taupou o Maria,
ma ua avea ai ia ma tagata.
Mo lo tatou manuia ne faakoluseina ia i le nofoaiga a Ponesio Pilato;
na tigaina ia, na maliu ma ua falelauasi.
O le aso tolu na toetü ai ia e pei ona tusia i tusi;
ua afio a’e ia i le lagi ma ua nofo i le ’a’ao taumatau o le Tamä.
O le a toe afio mai ia i le mamalu e faamasino i e ola ma e ua oti,
ma o lona malo o le a leai se gataaga.
Matou te faatuatua i le Agaga Paia, le Alii,
le Tupu’aga o le ola,
le e afio mai i le Tamä ma le Alo.
Ua ifogia ma faamamaluina ia faatasi ma le Tamä ma le Alo.
Na fetalai ia e ala mai perofeta.
Matou te faatuatua i le Ekalesia e tasi, paia, katoliko ma aposetoliko.
Matou te faailoa atu le papatisoga e tasi mo le faamagaloga o agasala.
Matou te faatalitali mo e toetü o e ua oti, ma le olaga atali.  Amene.

Gloria:
O le vi’iga i le Atua i mea aupitoaluga,
ma le filemu i ona tagata i le lalolagi,
le Alii Atua,
le tupu aoao, le Atua mamana ma le Tamä,
matou te ifo ia te oe,
matou te faafetai ia te oe,
matou te vivi’i ia te oe ma lou mamalu.
Le Alii e Iesu Keriso, le alo to’atasi o le Tamä,
le Alii Atua, le Tama’i-mamoe a le Atua,
ua e ave’esea agasala a le lalolagi:
alofa mai ia te i matou;
ua e afio i le a’ao taumatau o le Tamä:
ia e talia la matou tatalo.
Auä ua na’o oe lava o le Tasi Paia,
ua na o oe lava le Alii,
ua na’o oe lava le Silisili’ese, Iesu Keriso,
faatasi ma le Agaga Paia,
i le mamalu o le Atua le Tamä. Amene.